Pakalpojumi

  • Topogrāfiskā uzmērīšana - visu veidu topogrāfiskā uzmērīšana mērogos no 1:250 līdz 1:2000, izmantojot Trimble S3 totālās stacijas, kā arī reālā laika Trimble R4 GPS .  Šie pakalpojumi tiek sniegti arhitektiem, projektētājiem, nekustamā īpašuma attīstītājiem, komunālo pakalpojumu uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī privātpersonām.
  • Inženierģeodēzija - punktu nospraušana apvidū (sākot ar 2” precizitāti), izpildshēmu izgatavošana un izbūves apjomu aprēķini.
  • Izpilduzmērījumi – būvju uzmērīšana nodošanai ekspluatācijā atbilstoši valsts likumdošanai un pašvaldību saistošajiem noteikumiem
  • Karjeru uzmērīšana - derīgo izrakteņu (smilts, grants, dolomīts u.c.) uzskaite un ieguves apjomu aprēķini, krājumu revīzijas, atskaišu sagatavošana dabas resursu nodokļa nomaksai. Uzņēmumā strādā diplomēti ģeologi.
  • Ģeodēziskā kontrole - ēku un būvju deformācijas noteikšana un atbilstošu plānu, aktu izgatavošana, dažādu uzstādīto konstrukciju izbūves pārbaude pēc projekta un atbilstošu plānu, aktu izgatavošana, Inženierbūvju deformācijas kontrole (monitorings).
  • 3D skenēšana un apjomu uzmērīšana- ēku un būvju fasāžu uzmērīšana, dažādu inerto materiālu (šķelda, derīgie izrakteņi utt.) apjomu uzmērīšana.